നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

ഫോട്ടോകള്‍ /വീഡിയോകള്‍

EMailപ്രിന്‍റ്

Events

Events

Kerala Women's Commission

  
 
Date Title Venue City Type
03.01.2019 - 03.01.2019 അദാലത്ത് കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, പൈനാവ്, ഇടുക്കി ഇടുക്കി Events
07.01.2019 - 07.01.2019 അദാലത്ത് കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, പാലക്കാട് - Events
10.01.2019 - 10.01.2019 അദാലത്ത് ഗവ: ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് , ആശ്രാമം, കൊല്ലം കൊല്ലം Events
14.01.2019 - 14.01.2019 അദാലത്ത് P W D റസ്റ്റ്ഹൌസ്, പോലീസ് ട്രയിനിംഗ് കോളേജിനുസമീപം തിരുവനന്തപുരം Events
15.01.2019 - 15.01.2019 അദാലത്ത് P W D റസ്റ്റ്ഹൌസ്, പോലീസ് ട്രയിനിംഗ് കോളേജിനുസമീപം തിരുവനന്തപുരം Events
19.01.2019 - 19.01.2019 അദാലത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാള്‍, മലപ്പുറം മലപ്പുറം Events
25.01.2019 - 25.01.2019 അദാലത്ത് കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് Events