നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

ഫോട്ടോകള്‍ /വീഡിയോകള്‍

EMailപ്രിന്‍റ്

Events

Events

Kerala Women's Commission

  
 
Date Title Venue City Type
05.07.2019 - 05.07.2019 അദാലത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ, ആലപ്പുഴ - Events
09.07.2019 - 09.07.2019 അദാലത്ത് കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, പൈനാവ്, ഇടുക്കി ഇടുക്കി Events
10.07.2019 - 10.07.2019 അദാലത്ത് കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട Events
11.07.2019 - 11.07.2019 അദാലത്ത് P W D റസ്റ്റ്ഹൌസ്, പോലീസ് ട്രയിനിംഗ് കോളേജിനുസമീപം തിരുവനന്തപുരം Events
12.07.2019 - 12.07.2019 അദാലത്ത് P W D റസ്റ്റ്ഹൌസ്, പോലീസ് ട്രയിനിംഗ് കോളേജിനുസമീപം തിരുവനന്തപുരം Events
15.07.2019 - 15.07.2019 അദാലത്ത് ടൌൺ ഹാൾ,പാലസ് റോഡ്,തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ Events
16.07.2019 - 16.07.2019 അദാലത്ത് ടൌൺ ഹാൾ,പാലസ് റോഡ്,തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ Events
18.07.2019 - 18.07.2019 അദാലത്ത് കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ Events
19.07.2019 - 19.07.2019 അദാലത്ത് കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് Events
20.07.2019 - 20.07.2019 അദാലത്ത് കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, മലപ്പുറം - Events
25.07.2019 - 25.07.2019 അദാലത്ത് കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ,കാക്കനാട് എറണാകുളം Events