നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

ഫോട്ടോകള്‍ /വീഡിയോകള്‍

Sl.No Name Address Phone Nos
1. എം.സി. ജോസഫൈൻ

ചെയർപേഴ്സൻ

കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ

പട്ടം പിഒ, ലൂർദ്ദ് പള്ളിക്കു സമീപം,

തിരുവനന്തപുരം-4

0471-2300509

മൊബൈൽ: 9447045284

ഇമെയ്ൽ: ഈ ഇമെയില്‍ വിലാസങ്ങള്‍ സ്പാം ബോടുകളില്‍ നിന്നും മുക്തമാണ്. കാണുന്നതിനായി ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇനേബിള്‍ ചെയ്യണം

2. അഡ്വ: താര എം.എസ്

മെമ്പർ,കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ

പട്ടം പിഒ, ലൂർദ്ദ് പള്ളിക്കു സമീപം,

തിരുവനന്തപുരം-4


0471-2307589


മൊബൈൽ: 9447256250

ഇമെയ്ൽ:

3. ഡോ.പ്രമീളാദേവി
മെമ്പർ,കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ

പട്ടം പിഒ, ലൂർദ്ദ് പള്ളിക്കു സമീപം,

തിരുവനന്തപുരം-4

0471-2307589


ഇമെയ്ൽ : ഈ ഇമെയില്‍ വിലാസങ്ങള്‍ സ്പാം ബോടുകളില്‍ നിന്നും മുക്തമാണ്. കാണുന്നതിനായി ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇനേബിള്‍ ചെയ്യണം


4. ഡോ.ലിസ്സി ജോസ്
മെമ്പർ,കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ

പട്ടം പിഒ, ലൂർദ്ദ് പള്ളിക്കു സമീപം,

തിരുവനന്തപുരം-40471-2307589


ഇമെയ്ൽ: ഈ ഇമെയില്‍ വിലാസങ്ങള്‍ സ്പാം ബോടുകളില്‍ നിന്നും മുക്തമാണ്. കാണുന്നതിനായി ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇനേബിള്‍ ചെയ്യണം

5. അഡ്വ:ഷിജി ശിവജി മെമ്പർ,കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ

പട്ടം പിഒ, ലൂർദ്ദ് പള്ളിക്കു സമീപം,

തിരുവനന്തപുരം-4
471-2307589


ഇമെയ്ൽ: ഈ ഇമെയില്‍ വിലാസങ്ങള്‍ സ്പാം ബോടുകളില്‍ നിന്നും മുക്തമാണ്. കാണുന്നതിനായി ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇനേബിള്‍ ചെയ്യണം


6. ശ്രീ കുര്യാക്കോസ് വി യു
ഡയറക്ടർ
കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ

പട്ടം പിഒ, ലൂർദ്ദ് പള്ളിക്കു സമീപം,

തിരുവനന്തപുരം-40471-2307591
മൊബൈൽ :9447768399
7. ശ്രീമതി.ഷൈലശ്രീ.കെ
മെമ്പർ സെക്രട്ടറി
കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ

പട്ടം പിഒ, ലൂർദ്ദ് പള്ളിക്കു സമീപം,

തിരുവനന്തപുരം-4


0471 - 2307590


ഫാക്സ് : 0471-2307590
8. ശ്രീ: രാജസേനൻ നായർ
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ & വിവരാവകാശ ഓഫീസർ
0471-2307589
9. ശ്രീ.നിസാമുദ്ദീൻ
ലാ ഓഫീസർ
0471-2309878
10.

ശ്രീ. ഗോപകുമാർ


ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ0471-2307589