നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

ഫോട്ടോകള്‍ /വീഡിയോകള്‍

Sl.No Name Address Phone Nos
1. എം.സി. ജോസഫൈൻ

ചെയർപേഴ്സൻ

കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ

പട്ടം പിഒ, ലൂർദ്ദ് പള്ളിക്കു സമീപം,

തിരുവനന്തപുരം-4

0471-2300509

മൊബൈൽ: 9447045284

ഇമെയ്ൽ: ഈ ഇമെയില്‍ വിലാസങ്ങള്‍ സ്പാം ബോടുകളില്‍ നിന്നും മുക്തമാണ്. കാണുന്നതിനായി ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇനേബിള്‍ ചെയ്യണം

2. അഡ്വ: താര എം.എസ്

മെമ്പർ,കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ

പട്ടം പിഒ, ലൂർദ്ദ് പള്ളിക്കു സമീപം,

തിരുവനന്തപുരം-4


0471-2307589


മൊബൈൽ: 9447256250

ഇമെയ്ൽ:

3. ഡോ.ഷാഹിദ കമാൽ
മെമ്പർ,കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ

പട്ടം പിഒ, ലൂർദ്ദ് പള്ളിക്കു സമീപം,

തിരുവനന്തപുരം-4

0471-2307589

മൊബൈൽ: 9495327783

ഇമെയ്ൽ :


4. ഇ.എം.രാധ മെമ്പർ,കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ

പട്ടം പിഒ, ലൂർദ്ദ് പള്ളിക്കു സമീപം,

തിരുവനന്തപുരം-40471-2307589

മൊബൈൽ: 9495020207

ഇമെയ്ൽ:

5. അഡ്വ:ഷിജി ശിവജി മെമ്പർ,കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ

പട്ടം പിഒ, ലൂർദ്ദ് പള്ളിക്കു സമീപം,

തിരുവനന്തപുരം-4
0471-2307589

മൊബൈൽ: 9745032846

ഇമെയ്ൽ: ഈ ഇമെയില്‍ വിലാസങ്ങള്‍ സ്പാം ബോടുകളില്‍ നിന്നും മുക്തമാണ്. കാണുന്നതിനായി ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇനേബിള്‍ ചെയ്യണം


6. ശ്രീ കുര്യാക്കോസ് വി യു
ഡയറക്ടർ
കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ

പട്ടം പിഒ, ലൂർദ്ദ് പള്ളിക്കു സമീപം,

തിരുവനന്തപുരം-40471-2307591
മൊബൈൽ :9447768399
7. ശ്രീമതി.ഉഷാറാണി.പി
മെമ്പർ സെക്രട്ടറി
കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ

പട്ടം പിഒ, ലൂർദ്ദ് പള്ളിക്കു സമീപം,

തിരുവനന്തപുരം-4


0471 - 2307590


ഫാക്സ് : 0471-2307590
8. ശ്രീ: മുഹമ്മദ് അൻസാരി
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ & വിവരാവകാശ ഓഫീസർ
0471-2307589
9. ശ്രീ.വനജകുമാരി
ലാ ഓഫീസർ
0471-2309878
10.

ശ്രീ. വിജയകുമാർ


ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ0471-2307589