നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

ഫോട്ടോകള്‍ /വീഡിയോകള്‍

RTI - Brief Outline
വനിതാകമ്മീഷന്റെ വിവരാവകാശ ഓഫീസർ

വിവരാവകാശനിയമം 2005നെ സെക്ഷൻ 5(1) പ്രകാരം സീനിയർ സൂപ്രണ്ടാണ് വനിതാകമ്മീഷന്റെ വിവരാവകാശ ഓഫീസറായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫോൺ നമ്പർ - 0471- 2307589.

വനിതാകമ്മീഷന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

വിവരാവകാശ നിയമം 2005ന്റെ സെക്ഷൻ 5(2) പ്രകാരം ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടാണ് വനിതാകമ്മീഷന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഫോൺ നമ്പർ - 0471-2302590

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 ന്റെ സെക്ഷൻ 19(1) പ്രകാരം വനിതാകമ്മീഷന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറാണ് പൊതുവിവരാവകാശസംബന്ധിയായ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.                                                                                                                                                                                                                                                          ഫോൺ നമ്പർ- 0471- 2307589