നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

ഫോട്ടോകള്‍ /വീഡിയോകള്‍

 

കാലാവധി ചെയർപേഴ്സൺ അംഗങ്ങൾ
14-3-1996 to 13-3-2001 ശ്രീമതി.സുഗതകുമാരി

ശ്രീമതി.എം.കമലം

അഡ്വ.നഫീസത്ത് ബീവി

അഡ്വ.റോസ്സമ്മ പുന്നൂസ്

അഡ്വ.നൂർബീന റഷീദ് ശ്രീമതി.കെ.കെ രമണി

(14-3-96 to 20-11-96)

ശ്രീമതി.രാധ

(14-3-96 to 9-7-96)

അഡ്വ.പി.രജനി

(21-11-96 to 13-3-01)

ശ്രീമതി.റ്റി.ദേവി

(10-7-96 to 13-3-01)

21-3-2001 to 12-5-2002 ജസ്റ്റിസ്.ഡി.ശ്രീദേവി

ശ്രീമതി.റ്റി.ദേവി

അഡ്വ.നഫീസത്ത് ബീവി

അഡ.കെ.ശാന്തകുമാരി

ശ്രീമതി.പി.കെ.സൈനബ

പ്രൊഫ.പി.ഗൌരി

പ്രൊഫ.മോനമ്മ കോക്കാട്

14-5-2002 to 24-1-2007 ശ്രീമതി.എം.കമലം

ശ്രീമതി.പി.കുൽസു

ശ്രീമതി.ലിസ്സി ജോസ്


02/03/2007    to 01/03/2012
ജസ്റ്റിസ്.ഡി.ശ്രീദേവി

ശ്രീമതി.റ്റി.ദേവി

ശ്രീമതി.പി.കെ.സൈനബ

ശ്രീമതി.രുഗ്മിണി ഭാസ്ക്കരൻ

പ്രൊഫ.മീനാക്ഷിതമ്പാൻ

(02-03-2007 to 15-07-2011)

അഡ്വ.നൂർബീന റഷീദ്

(16-08-2011 to 01-03-2012)