നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

ഫോട്ടോകള്‍ /വീഡിയോകള്‍

EMailപ്രിന്‍റ്

Events

Events

Kerala Women's Commission

  
 
Date Title Venue City Type
02.09.2019 - 02.09.2019 അദാലത്ത് കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, പൈനാവ്, ഇടുക്കി ഇടുക്കി Events
03.09.2019 - 03.09.2019 അദാലത്ത് ഗവ: ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് , ആശ്രാമം, കൊല്ലം കൊല്ലം Events
06.09.2019 - 06.09.2019 അദാലത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ , കോട്ടയം കോട്ടയം Events
07.09.2019 - 07.09.2019 അദാലത്ത് കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട Events
16.09.2019 - 16.09.2019 അദാലത്ത് ടൌൺ ഹാൾ, കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് Events
17.09.2019 - 17.09.2019 അദാലത്ത് കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ Events
18.09.2019 - 18.09.2019 അദാലത്ത് കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് Events
23.09.2019 - 23.09.2019 അദാലത്ത് കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ,കാക്കനാട് എറണാകുളം Events
24.09.2019 - 24.09.2019 അദാലത്ത് കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ,കാക്കനാട് എറണാകുളം Events
24.09.2019 - 24.09.2019 അദാലത്ത് കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, മലപ്പുറം - Events
25.09.2019 - 25.09.2019 അദാലത്ത് ടൌൺ ഹാൾ,പാലസ് റോഡ്,തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ Events
26.09.2019 - 26.09.2019 അദാലത്ത് അമ്പലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാൾ, അമ്പലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ Events
30.09.2019 - 30.09.2019 അദാലത്ത് കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, പാലക്കാട് - Events